patientjournal vid konkurs

Journalhantering vid konkurs

Hej,

Får man som patient kräva ut sin journal från en privat plastikkirurg? Hur länge har man i så fall rätt till det? Sparas journalerna någonstans om kliniken går i konkurs?

Tack på förhand.

Hej,

När det gäller en privat vårdgivare gäller andra regler än de som är tillämpliga vid offentliga vårdgivare. För en privat vårdgivare gäller som huvudregel att en patient kan begära att få tillgång till sin journal. Om så görs, ska journalen så snart som möjligt tillhandahållas patienten. Det finns dock undantag. Ett undantag är att journalen inte får lämnas ut om det med hänsyn till ändamålet med hälso- och sjukvården är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till patienten. Vad synnerlig vikt innebär är svårt att svara på eftersom det är avgörs från fall till fall. Ett annat undantag är att journalen inte får lämnas ut om någon lämnar uppgift om patienten, som då antecknas i journalen, och uppgiftslämnaren riskerar att utsättas för våld eller annat allvarligt men om denna uppgift röjs.

Vårdgivaren är skyldig att bevara journalen i minst tio år från det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Det betyder att patienten har rätt att få sin journal utlämnad under denna tid.

Om vårdgivaren försätts i konkurs kommer vårdgivaren att bli ett så kallat konkursbo. Det är då konkursboet som kommer ansvara för att bevara journalerna under dessa 10 år. I vissa fall kan konkursboet ansöka om att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska ta hand om journalerna. I sådant fall ska journalerna förvaras hos arkivmyndigheten i den regionen där handlingarna finns.

Camilla Rosén
Advokat
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

Dela med dig av den här artikeln!

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Klienten trotsar rekommendationer!

Du som driver klinik eller salong vet hur viktigt det är med eftervård och att din klient följer dina instruktioner. Men vad händer om klienten vägrar? Är det du som få stå till svars för ett sämre resultat eller får du säga som det är – att klienten får skylla sig själv? Vår Juridikexpert Camilla Rosén vet svaret!